Information Storage System and Technology

03 - 05 November 2017
Wuhan, Hubei China

Committee List

Dan Feng, Wuhan National Lab for Optoelectronics, China , Chair

Xiangshui Miao, Huazhong Univ. of Science and Technology, China , Co-Chair

Changsheng Xie, Wuhan National Lab for Optoelectronics, China , Co-Chair

Duo Liu, Chongqing University, China

Qi Liu, Chinese Academy of Sciences, China

Xiaodi Tan, Beijing Institute of Technology, China

Zhimin Tang, Chinese Academy of Sciences, China

Din Ping Tsai, Academia Sinica, Taiwan

Qing Wan, Nanjing University, China

Haifeng Wang, Univ. of Shanghai for Sci. & Tech.,

Huaqiang Wu, Tsinghua University, China

Haiyang Xu, Northeast Normal University, China

Yinliang Yue, Chinese Academy of Sciences, China

Guangyan Zhang, Tsinghua University, China

Peng Zhou, Fudan University, China