Information Storage System and Technology

03 - 05 November 2017
Wuhan, Hubei China

Committee List


Chair

Dan Feng, Wuhan National Lab for Optoelectronics, China

Co-Chair

Xiangshui Miao, Huazhong Univ of Science and Technology, China
Changsheng Xie, Wuhan National Lab for Optoelectronics, China

Member

Duo Liu, Chongqing University, China
Qi Liu, Chinese Academy of Sciences, China
Xiaodi Tan, Beijing Institute of Technology, China
Zhimin Tang, Chinese Academy of Sciences, China
Din Ping Tsai, National Taiwan University, Taiwan
Qing Wan, Nanjing University, China
Haifeng Wang, Univ of Shanghai Science & Technology,
Huaqiang Wu, Tsinghua University, China
Haiyang Xu, Northeast Normal University, China
Yinliang Yue, Chinese Academy of Sciences, China
Guangyan Zhang, Tsinghua University, China
Peng Zhou, Fudan University, China